วิสัยทัศน์

องค์กรแม่แบบที่ดีด้านการบริการและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ

พันธกิจ

1.ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และการสร้างเครือข่าย
2.สนับสนุนการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย

เอกลักษณ์

บริการด้วยใจ

อัตลักษณ์

ถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว ประทับใจ มีคุณภาพ

วัฒนธรรม

แตกต่างแต่เป็นหนึ่ง

test