เป้าหมายและวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และความพึงพอใจต่อการศึกษาเล่าเรียน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพและยอมรับ ในคุณค่าของความเป็นคนมีระเบียบ วินัย และคุณธรรมจริยธรรม
3. เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกต่อการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาไปสู่การเป็นบัณฑิตที่สามารถเป็นตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์ และสร้างความน่าเชื่อถือในสังคมให้แก่มหาวิทยาลัยได้