ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ และมีธรรมมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนา และยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยกคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี

พัฒนาระบบการวางแผน การติดตามประเมินผล การบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกระดับ และมีธรรมาภิบาล

พัฒนาบุคลการ ให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

ยกคุณภาพและส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

กลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี

พัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการที่ทันสมัย

ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรในภาระงานที่ปฏิบัติโดยการจัดการฝึกอบรมและให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมที่ครบถ้วนสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสนับสนุนการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

ยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา

1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัย
2. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นระบบ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา

1. พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. ส่งเสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

กลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา

1. ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อความสะดวกต่อการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้ข้ามสายงาน

1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. สนับสนุนการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า