เกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 ครั้งยังเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา โดยการบริหารครั้งนั้นเป็น ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบโครงสร้างและสาระของงานกิจการนักศึกษาโดยแก้ไขตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยมีผลให้ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาปรับเปลี่ยนเป็นสำนักกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ

จนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” และจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 จึงเปลี่ยนจาก “วิทยาลัยครูสวนสุนันทา” มาเป็น “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา” มีผลทำให้โครงสร้างการบริหารงานของสำนักกิจการนักศึกษาเปลี่ยนไป โดยมีผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาเป็นผู้บริหารงานภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ขึ้น ทำให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาปรับเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ซึ่งทำให้สำนักกิจการนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนเป็น กองพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้บริหารงาน และอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ในปัจจุบันกองพัฒนานักศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการจัดโครงสร้างภายใน เพื่อการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านส่งเสริมสุขภาพและกีฬา ด้านแนะแนวและทุนการศึกษา ด้านวินัยและบริการนักศึกษา รวมถึงด้านกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 ฝ่ายดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
3. ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
4. ฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษา
5. ฝ่ายวินัยและบริการนักศึกษา
6. ฝ่ายกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา