นโยบายการปฏิบัติงาน

นโยบายที่ 1
ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

1. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. จัดสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมระบบสารสนเทศ การบันทึกหน่วยกิจกรรมของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4. มีการติดตาม ประเมินผลด้านกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลัย
6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามนโยบาย 3D
7. สนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา เพื่อนำมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรม

นโยบายที่ 2
ด้านการจัดสวัสดิการและบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
2. จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษา
3. ส่งเสริมจัดบริการด้านทุนการศึกษา
4. ส่งเสริมการจัดบริการด้านสุขภาพแก่นักศึกษา อาทิเช่น ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพ
5. ส่งเสริมการให้บริการ ยืม - คืน อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
6. ให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
7. จัดให้มีสถานที่บริการด้านกีฬาและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ

นโยบายที่ 3
ด้านบริหารจัดการ

1. มุ่งให้มีประสิทธิภาพในด้านการปฏิบัติงานบริหารจัดการอย่างมีระบบ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการปฏิบัติงาน
3. มีช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
5. สนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่บุคลากร
6. ส่งเสริมการนำผลการประกันคุณภาพมาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายที่ 4
ด้านบุคลากร

1. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ
2. ส่งเสริมการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
3. มอบหมายความรับผิดชอบแก่บุคลากรที่สอดคล้องกับความสามารถและความถนัด
4. สนับสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน