กองพัฒนานักศึกษา

  • อาคาร 38 ศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  • 0-2160-1353 ถึง 6 และ 0-2160-1525,1527-1530
  • 0-2160-1353

หมายเลขติดต่อภายใน

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ภายใน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 0-2160-1381 1381
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 0-2160-1526 1526
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 0-2160-1348 1348
งานเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 0-2160-1352 1352
งานนโยบายและแผน/ประกันคุณภาพ/งานการเงิน / งานพัสดุ / งานประชาสัมพันธ์ / งานบุคคล 0-2160-1356 1356
งานธุรการ / งานกองทุนสวัสดิภาพฯ / โทรสาร 0-2160-1353 1353
งาน กยศ. / งานทุนการศึกษา 0-2160-1354 1354
งานกิจกรรมนักศึกษา 0-2160-1355 1355
งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ 0-2160-1530 1530
ห้อง Fitness 0-2160-1527 1527
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 0-2160-1525 1525
งานแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ 0-2160-1529 1529
สุนันทาคลินิเวชกรรม 0-2160-1357 1357