ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ

      งานฝึกอบรมและแนวแนวอาชีพ ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและพัฒนาบุคลิกภาพ ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-13.00 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ หรือความคิดสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมการรู้และการทำงานของนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา

หมายเหตุ
1.  ผู้ที่จะทำการจองกิจกรรมต้องเป็นนักศึกษาชั้นปี 4  (รหัส 58) เท่านั้น จำนวน 500 คน
2. กิจกรรมดังกล่าวเป็น ซ่อม กิจกรรมบังคับ หรือ กิจกรรมเลือก  จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม เป็นกิจกรรมปีการศึกษา 2558 , 2559 และ2560 เท่านั้น ( เช่น ซ่อมกิจกรรมเลือก ปี 2558 เป็นต้นถ้าไม่มีการระบุกิจกรรมจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ของรับหน่วยในกิจกรรมดังกล่าว
3. นักศึกษาเข้าห้องประชุมในเวลา 08.30-08.50 น.  และประตูจะปิดในเวลา 08.50 น. มีพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้ เวลา 09.00-13.00 น.  นักศึกษาห้ามเข้าออกห้องประชุมในระหว่างการดำเนินกิจกรรม
4. ตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองให้เรียบร้อย ว่าสามารถอยู่ได้ตลอดระยะเวลา ของการจัดกิจกรรมหรือไม่ เพราะนักศึกษาที่จองต้องอยู่ร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดขั้นตอนของฝ่ายจัดกิจกรรมที่จัดขึ้น
5. เมื่อจองแล้วจะไม่สามารถ กดยกเลิกได้ไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. เมื่อทำการจองแล้วให้ดำเนินการพิมพ์ใบจองหรือบันทึกใบจองทันที เพื่อป้องกันระบบไม่สามารถเข้าพิมพ์ได้ในภายหลัง
7. ผู้ที่จองแล้วไม่มาเข้าร่วม หรือ ยกเลิก จะโดนตัดหน่วย กิจกรรมบังคับที่ตนเองได้เก็บสะสมมา จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม
8. การแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    นักศึกษาผู้ชาย แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา นำเสื้อเข้าในกางเกงให้เรียบร้อย รองเท้าหนังหุ้มส้น ห้ามใส่รองเท้าแตะและกางเกงยีนส์เด็ดขาด
    นักศึกษาผู้หญิง แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา กระโปรงพลีทยาวคลุมเข่า นำเสื้อใส่ในกระโปรงให้เรียบร้อย คาดเข็มขัดและติดเข็มมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย รองเท้าคัทชูหุ้มส้น หรือ ผ้าใบสีขาว ห้ามใสรองเท้าแตะ
9. การเข้าร่วมให้นักศึกษานำใบจองมาแสดงในการเข้าร่วมกิจกรรม หากนักศึกษาไม่นำใบจองมาหรือไม่สามารถพิมพ์ไปจองได้จะถือว่าท่านไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น


CATEGORIES