ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

          โดยผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ และรายงานตัวเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ได้ที่ นางสาวทัศนีย์ พลกล้า (พี่ปุ๋ย) โทร 02-160 1354 มือถือ 083-3514127 หากไม่แจ้งรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนดังกล่าว

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 หรือ โทร: 02-160 1354 


หมายเหตุ : ในวันรับทุนการศึกษาให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

เอกสารประกอบCATEGORIES