ประกาศจากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศจากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

                งานกองทุนงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งกำหนดวันยื่นส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กู้ยืม ชั้นปีที่ 2 – 5 (รหัส 59 - 61) (ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี) ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) ดังนี้

วันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562
วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2562


รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น. จำนวน   45  คน
รอบที่ 2 เวลา 10.00 – 11.00 น. จำนวน   45  คน
รอบที่ 3 เวลา 11.00 – 12.00 น. จำนวน   45  คน

พักเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 13.00 – 14.00 น. จำนวน   45  ค
รอบที่ 5 เวลา 14.00 – 15.00 น. จำนวน   45  คน
รอบที่ 6 เวลา 15.00 – 16.00 น. จำนวน   45  คน

 
*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์ปัจจุบัน ***
         
หมายเหตุ        นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนานาชาติ
                      วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ให้รอส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่ศูนย์การศึกษา
                      วันเวลาที่จะไปรับตรวจแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
เงื่อนไขในการจอง
1. ตรวจสอบความพร้อมในการจองรอบการส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ของตนเองให้เรียบร้อย ว่าสามารถจัดเตรียมเอกสารในการยื่นรอบการส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ตามรอบที่จองได้
2. เมื่อทำการจองแล้วให้ดำเนินการพิมพ์ใบจองทันที หรือเก็บบันทึกไว้ เพื่อป้องกันระบบไม่สามารถเข้าพิมพ์ได้ในภายหลัง
3. ผู้ที่ไม่มีใบจอง และไม่นำใบจองมา จะไม่รับการตรวจแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในรอบนั้นในแต่ละวันที่ได้กำหนดไว้
4. การเปิดรอบการส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้คิดคำนวนจากยอดของนักศึกษาที่ได้ทำการกู้ยืมไว้แล้ว


CATEGORIES