ประกาศ!!! จากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา

          นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้นักศึกษามาจ่ายส่วนต่างค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2/2559 ให้เรียบร้อย โดยเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 -  9 มิถุนายน 2560 ที่จุด One Stop Service ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับวันละ 100 บาท โดยเริ่มคิดค่าปรับในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โหลดรายชื่อได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง และหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องกองทุน กยศ. ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา
 
หมายเหตุ :  หากนักศึกษาไม่จ่ายส่วนต่างค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาจะไม่สามารถเซ็นใบยืนยันค่าเทอม/ค่าครองชีพ ของภาคเรียนที่ 3/2559 และ 1/2560 ได้

เอกสารประกอบCATEGORIES