ประกาศ!!! จากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสาร กยศ./กรอ. ได้ที่นี่

          นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปี ปี 2- ปี 5 รหัสนักศึกษา (56-59) ที่กู้ยืมอยู่แล้วและประสงค์จะขอกู้ในปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร กยศ./กรอ. ได้ที่นี่
1. แบบฟอร์ม กยศ.101-1 ถึง 101-4  คลิก
2. แบบฟอร์ม กยศ.102  คลิก
3. แบบฟอร์ม กรอ.  คลิก
4. แบบฟอร์ม กยศ.103  คลิก
5. แบบฟอร์มแบบสัมภาษณ์  คลิก
6. แบบฟอร์มแผนที่  คลิก
7. แบบฟอร์มจิตอาสา  คลิก
8. ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มจิตอาสา  คลิก
9. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ  คลิก
10. หลักเกณฑ์การทำจิตอาสา  คลิก

หมายเหตุ : 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 หรือ โทร: 02-160 1354 

เอกสารประกอบCATEGORIES