กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ๘๐ ปี ตามกรอบแนวคิด Anniversary ครั้งที่ ๑

                      วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม" ตามกรอบแนวคิดการเฉลิมฉลอง Anniversary ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม
                      โดยประธานได้แจ้ง วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และปฏิทินในการดำเนินงาน ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
                      ชมประมวลภาพการประชุมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/ssru.stu/photos/?tab=album&album_id=187294518965958