ประกาศจากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศจากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
         
          งานกองทุนงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งกำหนดวันเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืม ชั้นปีที่ 1 – 4 (รหัส 58 – 61) ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน) ดังนี้
รอบที่ 1  09.00 – 10.00 น.        จำนวน   200  คน
รอบที่ 2  10.00 – 11.00 น.        จำนวน   200  คน
รอบที่ 3  11.00 – 12.00 น.        จำนวน   200  คน

พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.
รอบที่ 4  13.00 – 14.00 น.        จำนวน   200  คน
รอบที่ 5  14.00 – 15.00 น.        จำนวน   200  คน
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. ใบแจ้งหนี้ พร้อมใบรายงานการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พิมพ์จากระบบงานทะเบียนและวัดผล http://www.reg.ssru.ac.thพร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ
2. ใบจองออนไลน์ พิมพ์จากเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://student.ssru.ac.th พร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ 2 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ
4. บัตรประชาชนตัวจริง
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณี ชื่อ – นามสกุล ผู้กู้ยืมไม่ตรงกับระบบ e-Studentloan) 
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ
 
เงื่อนไขในการจอง
1. ตรวจสอบความพร้อมในการจองรอบเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ของตนเองให้เรียบร้อย ว่าสามารถเข้าเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพตามรอบที่จองได้
2. เมื่อทำการจองแล้ว
ห้ดำเนินการพิมพ์ใบจองทันที หรือเก็บบันทึกไว้ เพื่อป้องกันระบบไม่สามารถเข้าพิมพ์ได้ในภายหลัง
3. ผู้ที่ไม่มีใบจอง และไม่นำใบจองมา จะไม่รับการเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กองทุนฯ กยศ. และ กรอ. ในรอบนั้นในแต่ละวันที่ได้กำหนดไว้
4. การเปิดรอบให้จองเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กองทุนฯ กยศ. และ กรอ. งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้คิดคำนวนจากยอดของนักศึกษาที่ได้ทำการกู้ยืมไว้แล้ว