ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา เดือนธันวาคม 2561

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา
                  
                 ฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ร่วมมือกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา โดยกำหนดจัดอบรม วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 จำนวนนักศึกษา 120 คน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
หมายเหตุ
1.  ผู้ที่จะทำการจองกิจกรรมต้องเป็นนักศึกษาชั้นปี 2-3 (รหัส 59 และ 60) เท่านั้น จำนวน 120 คน
2. กิจกรรมดังกล่าวเป็น กิจกรรมซ่อม กิจกรรมบังคับ หรือ กิจกรรมเลือก  จำนวน 3 หน่วยกิจกรรม เป็นกิจกรรมปีการศึกษา 2559 หรือ ปีการศึกษา 2560 เท่านั้น เช่น ซ่อมกิจกรรมเลือก ปี 2559 เป็นต้น) ถ้าไม่มีการระบุกิจกรรมจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ของรับหน่วยในกิจกรรมดังกล่าว
3. นักศึกษาเข้าห้องประชุมในเวลา 08.00-08.50 น.  และประตูจะปิดในเวลา 08.50 น.  มีพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้ เวลา 09.00-12.00 น.  นักศึกษาห้ามเข้าออกห้องประชุมในระหว่างการดำเนินกิจกรรม
4. ตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองให้เรียบร้อย ว่าสามารถอยู่ได้ตลอดระยะเวลา ของการจัดกิจกรรมหรือไม่ เพราะนักศึกษาที่จองต้องอยู่ร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดขั้นตอนของฝ่ายจัดกิจกรรมที่จัดขึ้น
5. เมื่อจองแล้วจะไม่สามารถ กดยกเลิกได้ไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. เมื่อทำการจองแล้วให้ดำเนินการพิมพ์ใบจองหรือบันทึกใบจองทันที เพื่อป้องกันระบบไม่สามารถเข้าพิมพ์ได้ในภายหลัง
7. ผู้ที่จองแล้วไม่มาเข้าร่วม หรือ ยกเลิก จะโดนตัดหน่วย กิจกรรมบังคับที่ตนเองได้เก็บสะสมมา จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม
8. การแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    นักศึกษาผู้ชาย แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา นำเสื้อเข้าในกางเกงให้เรียบร้อย รองเท้าหนังหุ้มส้น ห้ามใส่รองเท้าแตะและกางเกงยีนส์เด็ดขาด
    นักศึกษาผู้หญิง แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา กระโปรงพลีทยาวคลุมเข่า นำเสื้อใส่ในกระโปรงให้เรียบร้อย คาดเข็มขัดและติดเข็มมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย รองเท้าคัทชูหุ้มส้น หรือ ผ้าใบสีขาว ห้ามใสรองเท้าแตะ
9. การเข้าร่วมให้นักศึกษานำใบจองมาแสดงในการเข้าร่วมกิจกรรม หากนักศึกษาไม่นำใบจองมาหรือไม่สามารถพิมพ์ไปจองได้จะถือว่าท่านไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น