ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด

27 ก.พ. 62

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Library 4.0 : กิจกรรม Smart Library Smart App...

13:00:00 - 16:00:00   บริเวณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีฯ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

26 ก.พ. 62

โครงการลดความเสี่ยงกลุ่มภาวะโรค Metabolic เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 4...

13:00:00 - 16:00:00   สุนันทาคลินิกเวชกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

22 ก.พ. 62

โครงการลดความเสี่ยงกลุ่มภาวะโรค Metabolic เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 3...

13:00:00 - 16:00:00   สุนันทาคลินิกเวชกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

15 ก.พ. 62

กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ 2562...

08:00:00 - 12:00:00   ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

13 ก.พ. 62

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพ และให้คำปรึกษา (Mini Job Fair) เดือนกุมภาพันธ์ 2562...

08:30:00 - 14:00:00   ลานกิจกรรมอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1